Activități

Odă Profesorului!

      Vă mulțumim pentru abnegație și vă felicităm din suflet cu prilejul sărbătorii profesionale,

Mai mult

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 
Anexa nr.2 la Ordinul
nr. 894 din 12.06.2018
 
REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 59, alin.(1), lit. a), 60, 63, alin. (1), (2), și (4) din Codul educației al Republicii Moldova.
2. Admiterea la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.
3. Concursul de admitere se organizează în instituţiile de învăţământ cu programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, în funcţie de limba de instruire şi sursa de finanţare (de la bugetul de stat, taxe de studii), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.
4. Admiterea pe bază de contract cu taxă de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic public şi privat se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea pe locurile cu finanţare bugetară.
5. Admiterea în învățământul profesional tehnic privat se efectuează doar la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, autorizate/acreditate în conformitate cu actele normative în vigoare.
6. Candidaţii la admitere achită o taxă de înscriere la concurs, stabilită prin Hotărâre de Guvern. Taxa respectivă se depune la contabilitatea instituţiei de învăţământ. Devizul de cheltuieli se aprobă de către președintele Comisiei de admitere.
7. Copii rămași fără ocrotire părintească vor fi scutiţi de taxa de înscriere la admitere şi vor fi cazaţi gratuit în căminul instituţiei de învăţământ, în perioada de admitere.
 
II. COTE DE ÎNMATRICULARE
8. Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău și Bălți, se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite:
1) 70 la sută din numărul total de locuri din planul de admitere sunt prevăzute pentru candidaţii din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;
2) 30 la sută din numărul total de locuri sunt rezervate pentru candidaţii din mun. Chişinău şi mun. Bălţi.
9. La specialităţile cu profil agricol, ministerul de resort poate stabili alt raport rural/ urban de înmatriculare.
10. Candidații vor fi repartizați la cota urban/rural după locul de amplasare a instituției de învățământ absolvite.
11. Se rezervează:
1) 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:
a) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
b) copiii rămași fără ocrotire părintească;
c) copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
f) copiii de etnie romă;
g) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.
2) 25 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru specialitățile Domeniului de educație
11. Pedagogie și știința educației la prezentarea recomandării Organului local de specialitate în domeniul învățământului.
12. Absolvenţii şcolilor din raioanele de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de MECC, beneficiază de cota-parte de înmatriculare prevăzută în planul de admitere cu finanţare bugetară.
13. Înscrierea candidaţilor la cotele indicate în pct. 11 şi 12 se efectuează la solicitarea acestora şi prezentarea actelor confirmative. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.
14. Concursul de admitere la cota prevăzută în pct. 8 se desfăşoară cu divizarea cotei respective după limba de instruire şi locul de amplasare a instituției de învățământ absolvite.
15. Pentru candidaţii care concurează pentru locurile cu limba rusă de instruire, cota respectivă se stabilește de către Comisia de admitere în funcție de numărul de cereri depuse cu respectarea principiului de constituire a grupelor academice (art. 13 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ postsecundar și postsecundar nonterțiar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art.1362)).
16. Candidații care au absolvit o instituție de învățământ cu limba rusă de instruire și optează pentru programe de studii cu predare în limba română trebuie să facă dovada cunoașterii limbii române, semnând un angajament pe propria răspundere.
 
III. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
17. La concursul de admitere în învăţământul profesional tehnic la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se pot înscrie cetăţenii R. Moldova, absolvenți:
1) de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
2) de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
3) ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
4) ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
5) ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
6) de liceu, cu Certificat de studii liceale.
18. Candidații au dreptul să participe la concursul de admitere concomitent la trei specialități în cadrul aceleiași instituții de învățământ profesional tehnic, dar pot fi înmatriculați numai la o singură specialitate, din cele pentru care au optat. Decizia de înscriere a candidaților la Concursul de admitere concomitent la trei specialități în cadrul aceleiași instituții de învățământ profesional tehnic aparține instituției de învățământ
19. Titularii diplomei de studii profesionale și medii de specialitate, ai diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă pot participa la concursul de admitere numai pe bază de contract cu achitarea taxei de studii.
20. La concursul de admitere se pot înscrie şi cetăţenii R. Moldova, care au absolvit o instituţie de învăţământ preuniversitar peste hotare.
21. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului încheiate între R. Moldova şi ţările respective sau în baza contractelor individuale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 21 iunie 2003.
22. Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:
1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificat de naştere/buletinul de identitate (copie);
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
5) 6 fotografii 3x4 cm, color;
6) chitanţa de plată a taxei de înscriere.
23. Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:
1) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
3) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
4) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
5) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
6) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
7) confirmarea apartenenţei la familii de romi;
8) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
9) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).
24. Absolvenții instituţiilor de învățământ din România, promoţia anului admiterii, prezintă la dosar certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca actul de studii să fie prezentat ulterior.
25. Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională cu durata studiilor de 4/5 ani, în instituția de învățământ profesional tehnic, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.
26. Locurile declarate vacante se plasează pe panourile de informaţii şi pe pagina web oficială a instituţiei de învăţământ profesional tehnic până la data de 15 iunie.
27. Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
2) ai claselor a 10-a de liceu, în condițiile pct. 73 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic potsecundar și postsecundar nonterțiar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art.1362), cu acordul ambelor instituţii de învăţământ.
28. Cererea-tip de înscriere la Concursul de admitere, model aprobat de MECC, precum şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament, se depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ profesional tehnic. În cerere, candidaţii menţionează programele de formare profesională tehnică (în ordinea preferinței), iar în fișa de înscriere la concursul de admitere așa date ca forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă), opțiunea participării și la concursul cu taxă de studii, limba de instruire aleasă după înmatriculare și alte date solicitate în formularul respectiv.
29. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
 
IV. COMISIA DE ADMITERE, COMISIILE DE EXAMINARE
30. În fiecare instituţie de învăţământ se constituie, prin ordinul directorului, Comisia de admitere pentru organizarea și desfăşurarea concursului de admitere.
31. Comisia de admitere a instituţiei se compune din:
1) preşedinte - directorul instituţiei de învăţământ;
2) secretar;
3) membri - cadre didactice din instituţia respectivă.
32. Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
1) elaborează materiale informative despre instituţia respectivă de învăţământ
2) face public planul de admitere la programele de formare profesională tehnică postsecundară/postsecundară nonterțiară, taxele de şcolarizare stabilite pentru anul respectiv de studii;
3) primește cererile de înscriere, însoțite de actele necesare;
4) verifică autenticitatea actelor depuse de candidați, corectitudinea completării acestora și a altor documente de evidență și dare de seamă;
5) identifică candidații la cota urban/rural după adresa instituției de învățământ absolvite;
6) elaborează Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, conform modelului stabilit de MECC;
7) acordă consultanţă candidaţilor şi părinţilor acestora în probleme ce vizează admiterea;
8) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere.
33. Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele atribuții:
1) aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de admitere și comisiilor de examinare prezentul Regulament şi actele normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii;
2) stabileşte, prin ordin, atribuţiile membrilor comisiei, inclusiv persoana cu atribuții de asistență tehnică;
3) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini;
4) asigură condiţii pentru activitatea Comisiei de admitere, secretariatului, Comisiilor de examinare şi Comisiei de examinare a contestărilor;
5) verifică activitatea secretariatului;
6) asigură, contra cost, prestarea serviciilor sociale pentru candidaţi: alimentaţie, cazare.
34. Secretarul Comisiei de admitere are următoarele competenţe:
1) participă la elaborarea planului de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea admiterii;
2) este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi înmatricularea candidaților;
3) completează corect și la timp documentația Comisiei de admitere;
4) afişează, zilnic, informaţii privind numărul cererilor depuse la fiecare program de formare profesională în dependenţă de categoriile de candidaţi la concurs.
35. Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini, se constituie, prin ordinul directorului, Comisii de examinare la probe de aptitudini. In componenţa Comisiilor de examinare pot fi incluşi specialişti atât din instituţia respectivă, cât şi din alte instituţii. Membrii Comisiei de admitere nu pot fi incluşi în componenţa Comisiilor de examinare.
36. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an de studii.
37. Membrii Comisiilor de examinare nu pot activa mai mult de două termene consecutiv în perioada de 3 ani.
38. Aceeaşi persoană poate deține funcţia de secretar al Comisiei de admitere cel mult trei ani la rând, în perioada de 5 ani.
39. Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi opt ore cu săptămâna de 6 zile lucrătoare, dar nu mai mult decât 40 de ore pe săptămână.
40. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere şi ai Comisiilor de examinare se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.
 
V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
41. Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă: MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA Se stabilesc următoarele discipline de profil:
1) domeniile de educație 11. Pedagogie și știința educației, 41. Afaceri și administrare, 92. Asistenţă socială, 42. Drept: limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria;
2) domeniile de educație 91. Sănătate, 81. Agricultură, 82. Silvicultură, 83. Piscicultură, 84. Medicină veterinară, 52. Mediul înconjurător, 53. Știința fizicii, 72. Fabricare și prelucrare, Tehnologii: limba de instruire, biologia, chimia şi fizica/matematica/informatica;
3) domeniile de educație 101. Servicii personale: limba de instruire, limba străină, istoria și geografia;
4) domeniile de educație 21. Artă, 22. Științe umaniste: limba de instruire, limba străină, istoria/matematica/informatica şi o probă de aptitudini apreciată cu notă;
5) specialitatea Stomatologie: limba de instruire, chimia, fizica şi o probă de aptitudini apreciată cu notă;
6) domeniile de educație 61. Tehnologia informației și a comunicațiilor, 71. Inginerie și activități inginerești, 73. Arhitectură și construcții, 102. Igiena și securitatea la locul de muncă, 103. Servicii de protecție/securitate, 104. Servicii transport: limba de instruire, limba străină, matematica şi fizica/informatica şi o probă de aptitudini apreciată cu notă pentru specialitatea arhitectura, codul 73110.
Pentru cetățenii alolingvi care optează pentru programe de studii cu predare în limba română, la media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP), limba de instruire se substituie cu limba română.
Conţinutul probelor de aptitudini se stabileşte de către Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ respective. La programe de instruire pentru învățământul dual la solicitarea agentului economic candidatul susține o probă de aptitudini.
Pentru specialităţile la care se organizează proba de aptitudini, media de concurs se calculează după următoarea formulă: MC= 0,5 NPA + 0,3 MNDP +0,2 MNEA, unde - NPA este nota la proba de aptitudini.
42. La proba de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi fişatip de concurs, eliberată de către Secretarul Comisiei de admitere.
43. În cazul în care în actul de studii al candidatului lipseşte o disciplină din cele prevăzute pentru calcularea mediei de concurs, Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ stabilește o altă disciplină de profil, întocmind un proces-verbal.
44. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţământ aprobate de MECC, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și nota medie generală conform actului de studii (MNG): MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG
45. Pentru absolvenții de liceu / școlii medii generale, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și nota medie generală conform actului de studii (MNG): MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG
46. Pentru elevii cu situația școlară încheiată ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară / claselor a 10-a de liceu înmatricularea prin transfer în anul doi de studiu se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP).
47. Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.
48. Orarul desfăşurării probelor de aptitudini se afişează de către Comisia de admitere nu mai târziu de zece zile înainte de data susţinerii acestora.
49. Pentru locurile care nu au fost acoperite în cadrul admiterii, se anunţă un concurs repetat, coordonat cu MECC sau ministerele de resort. La acest concurs pot participa candidaţii care nu au promovat concursul la alte programe de formare profesională sau în alte instituţii de învăţământ.
50. In cazul evaluării cunoştinţelor în scala de notare de cinci puncte, notele din actul de studii se echivalează în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament.
 
VI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAȚIILOR
51. Comisia de examinare a contestațiilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri, pe programe de formare profesională la disciplinele prevăzute pentru probele de aptitudini, în cazul în care acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament .
52. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere şi ai Comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ.
53. Comisia funcționează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
54. Contestațiile se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor intermediare sau finale, inclusiv pentru probele de aptitudini.
55. Comisia examinează cererea de contestație a candidatului şi prezintă concluziile de soluționare preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestație sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestație.
56. Remunerarea membrilor Comisiei de contestație se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.
 
VII. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR
57. Comisia de examinare a contestațiilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri, pentru programe de formare profesională la care sunt prevăzute probe de aptitudini conform prezentului Regulament.
58. Înmatricularea candidaților care au optat la Concursul de admitere concomitent la trei specialități în cadrul aceleiași instituții de învățământ profesional tehnic se face după cum urmează:
1) conform mediei de concurs în descreștere și a primei opțiuni din cererea candidatului la fiecare specialitate;
2) la locurile necompletate se înscriu candidații cu opțiunea a doua, conform mediei de concurs care nu au trecut concursul la prima opțiune;
3) candidații cu opțiunea 3 se înscriu la locurile vacante rămase după concursul la prima și a doua opțiune după media de concurs.
59. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se fac, obligatoriu, publice prin afişare pe panourile de informaţii şi pe site-urile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic.
60. Instituțiile de învățământ profesional tehnic au obligațiunea să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, necondiționat și fără perceperea unor taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
61. La încheierea fiecărei sesiuni a concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere (şi reprezentantul MECC sau al ministerului de resort, în cazul în care acesta este prezent la ședința Comisiei de admitere).
62. Înmatricularea la învățământul cu frecvență și la învățământul cu frecvență redusă se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.
63. Înmatricularea pe locurile cu taxa de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate bugetară, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
64. Mediile de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la instituţia şi programul de formare profesională la care aceştia au candidat, în conformitate cu opțiunile menționate în cererea de înscriere la concursul de admitere.
65. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, înmatricularea se face acordându-se prioritate:
1) candidaţilor cu cea mai mare medie generală în actul de studii;
2) copiilor rămași fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilități;
3) deţinătorilor de premii, menţiuni la olimpiadele republicane, raionale, concursuri, expoziţii;
4) absolvenţilor şcolilor profesionale de profil.
66. La cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul admitere cu finanţare bugetară, la înmatriculare se acordă prioritate copiilor rămași fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilitate severă, accentuată și medie. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați, conform ordinii stabilite în prezentul Regulament.
67. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ, emis în termen de 3 zile de la anunțarea rezultatelor concursului de admitere. Se interzice transferul candidaţilor declaraţi admişi de la un program de formare profesională la altul.
68. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, instituţia, prin coordonare cu MECC şi, după caz, cu ministerul de resort, anunţă concurs repetat pentru locurile neacoperite.
69. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară încheie cu instituţia de învăţământ un contract întocmit în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior și mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în câmpul muncii, aprobat conform actelor normative în vigoare.
70. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă în instituţia de învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen, sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
71. Actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi, se restituie acestora contra semnătură.
72. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ, MECC şi ministerul de resort, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor.
 
VIII. DISPOZIŢII SPECIALE
73. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic, care nu sunt subordonate MECC, precum şi instituţiile de învăţământ privat, vor organiza Concursul de admitere în conformitate cu prezentul Regulament şi actele normative elaborate de către ministerele de resort.
74. Termenele de depunere a cererilor la Concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţare a rezultatelor vor fi stabilite anual de către MECC.
75. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învățământ și surse de finanţare, întocmit în modul stabilit de MECC, validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă MECC şi ministerului de resort, în termenul stabilit de MECC, pe suport hârtie și în varianta electronică.
76. Instituția de învățământ profesional tehnic constată semestrial numărul locurilor pe specialități cu finanțare bugetară. Acestea se ocupă prin concurs având la bază media semestrială a notelor.
77. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decât de către MECC.
78. MECC şi ministerele de resort monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în instituţiile de învăţământ profesional tehnic.
79. Fraudele de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau constatarea altor contravenţii dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
 
Notă: 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în scala de notare de cinci puncte, se vor echivala în scala de zece puncte, după cum urmează: - notele de "3", "4" şi "5" se vor echivala, respectiv, cu "5,5", "7,5"şi "9,5".